Home Contact

Algemene voorwaarden

Publicatiedatum: 21 februari 2023

Toepasselijkheid

ISN B.V. (hierna: 'ISN') beheert o.a. de online portalen caravans.nl, campersite.nl en kampeerzaken.nl. De volledige lijst met portalen van Internet Service Nederland B.V. is hier te vinden. ISN is gevestigd en houdt kantoor aan de Bleiswijkseweg 35, 2712 PB in Zoetermeer. Elk bezoek aan de websites van ISN en het gebruik van de apps van ISN en het gebruik van het account op b.v. caravans.nl zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Gebruiksvoorwaarden').

Door je bezoek aan de website(s) of het gebruik van de app(s) stem je stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Bij het aanmaken van een account op b.v. Caravans.nl ga je uitdrukkelijk akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. ISN kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij gepubliceerd worden. De publicatiedatum van de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden vindt je bovenaan deze pagina. Wij adviseren je daarom regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die ISN aan de samenstelling van haar websites en apps besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze websites en apps wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze websites en apps aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. ISN garandeert niet dat de websites en apps te allen tijde ononderbroken beschikbaar zijn. ISN behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de websites te optimaliseren of aan te passen. ISN sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites of apps, het gebruik van informatie die door middel van de websites of apps is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de websites of apps te kunnen bezoeken.

De toegang tot en het gebruik van onze website en apps

Je hebt het recht om onze websites en apps voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de websites en apps om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. Je mag de normale werking van onze websites en apps niet hinderen en dient volgende gedragsregels na te leven op onze websites en apps:

  • Geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van ISN of van de auteurs, in ruime zin, die werken op onze websites en apps plaatsen;
  • Niet het gebruik door andere bezoekers van onze websites of apps hinderen;
  • Geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze websites en apps;
  • De beveiliging van onze websites en apps niet ontwijken of hinderen;
  • Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze websites en apps, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol;
  • Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behoudt ISN zich het recht voor om je de toegang tot onze websites en apps te weigeren.

Links naar andere websites

Onze websites en apps bevatten links naar websites van derden. Dit betekent niet dat ISN deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft ISN enige garantie met betrekking tot de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. ISN is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

De rechten met betrekking tot de merken van ISN en de bijbehorende logo's, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij ISN. ISN behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten) met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) van de websites, apps, digitale uitgaven van de merken van ISN berusten uitsluitend bij ISN en/of haar licentiegevers en worden door hen eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ISN is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het perosonlijke, niet commerciële, gebruik. Het maken van reproducties ten behoeve van tekst- en datamining met gebruik van software (of enig ander geautomatiseerd systeem) ("screen scraping") of anderszins - is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het maken van reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 15n Auteurswet.

ISN heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van ISN, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Privacy

Het privacystatement van ISN is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites en apps van ISN en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden. Klik hier om naar het privacy statement te gaan.

Slotbepaling

Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Zoetermeer is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.